klick

SÖK PÅ FOT:s HEMSIDA:

Powered by FreeFind

Allmänt – historik
Policy
Styrelse
Stadgar
E-post: info@fot.se
Click

Stadgar för FOT – Fotgängarnas förening

 


Antagna vid årsmötet 2010-04-14

§ 1. Föreningens mål och medel

Att gå innebär många aktiviteter – det är ett sätt att förflytta sig från en plats till en annan men också ett sätt att träffa folk, att uppleva staden och naturen, att hålla sig i form.
Att gå har många fördelar: det är tillgängligt i alla åldrar för de flesta, det är ett billigt sätt att förflytta sig, det är miljövänligt, det ger hälsofördelar, det ger sociala kontakter, det ger närhet.
Fotgängarnas Förening - i fortsättningen förkortat FOT - företräder en humanistisk syn på samhället som innebär hänsynstagande till fotgängarna och anpassning till mänskliga förutsättningar för att umgås till fots. Speciell hänsyn skall därvid visas barn, äldre och funktionshindrade.
Dessa skäl bör gälla som vision och grund för en gångvänlig och mänsklig stadskultur:

• Alla kan gå fritt och bekvämt i en trygg, vacker och upplevelserik stad!
• Inga gående kommer till skada!
• Fotgängaren är stadens mått!

FOT har till uppgift:
• Att höja fotgängarnas status som trafikant.
• Att för en mänsklig stadskultur och en hållbar utveckling av samhället.
• Att verka för att mer livsrum ges till fotgängarna på vägar, gator och torg
• Att påvisa risker och problem som drabbar fotgängarna.
• Att sprida kunskap om forskningsresultat och praktiska erfarenheter för att förbättra fotgängarnas situation.
• Att samarbeta med organisationer som har liknande målsättning som FOT.
• Att med olika metoder arbeta för att realisera punkterna 1 – 6 ovan.

§ 2. Föreningens organisation

FOT utgör en icke-partipolitisk sammanslutning av enskilda personer. Medlemsmöten är föreningens beslutande organ och en styrelse dess verkställande organ.
Lokala kretsar, FOT-fästen, kan bildas. Dessa är underställda riksstyrelsen.

§ 3. Föreningens säte

Föreningens säte bestäms av styrelsen.

§ 4. Medlemskap

Mom.1. Rätt till medlemskap i FOT äger var och en som stöder föreningens mål och som erlägger fastställd medlemsavgift.

Mom.2. Associerat medlemskap i FOT kan beviljas varje organisation, som stöder FOT:s mål och som erlägger fastställd avgift.

Mom.3. Medlemskap upphör
a) om medlem avsiktligt handlar till uppenbar skada för FOT:s syfte och mål,
b) om medlem inte under kalenderåret erlägger fastställd medlemsavgift.
Vid fråga om medlemskapets upphörande under a), skall anmälan göras till styrelsen, som utreder och fattar beslut i frågan. Berörd medlem skall ges tillfälle att lämna sina synpunkter till styrelsen innan beslut fattas.

Mom.4. Medlem, som önskar utträde skall meddela styrelsen. Inbetald avgift kan inte återfås.

§ 5. Medlemsavgift

Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmöte.

§ 6. Möten

Mom.1. FOT:s medlemsmöte är högsta beslutande organ. Vid medlemsmöten har samtliga medlemmar rätt att närvara och äger där yttrande-,förslags- och rösträtt.

Mom.2. FOT:s styrelse bestämmer tid och plats och kallar till möten, om inte annat bestämts. Styrelsen framlägger förslag till dagordning. Som beslut gäller i varje fråga det förslag som erhåller majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

Mom.3. Extra medlemsmöte hålles då minst 1/5 av samtliga medlemmar så begär.

§ 7. Årsmöte

Mom.1. FOT:s årsmöte skall hållas före april månads utgång.

Mom.2. Kallelse till årsmöte skall ske skriftligt minst 30 dagar före årsmöte.

Mom.3. Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:
• Val av ordförande och sekreterare för mötet
• Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet
• Beslut om årsmötet är behörigt utlyst
• Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse
• Behandling av revisionsberättelse
• Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
• Beslut om medlemsavgift
• Val av ordförande,
• Val av styrelseledamöter
• Val av revisorer och revisorsersättare
• Val av valberedning
• Behandling av förslag från styrelsen eller föreningens medlemmar

Mom.4. Rätt att väcka motion till årsmötet äger varje medlem. Motion skall vara styrelsen tillhanda senast 20 dagar före årsmötet.

Mom.5. Vid FOT:s årsmöte har samtliga medlemmar rätt att närvara och äger där yttrande-, förslags- och rösträtt. Som beslut gäller i varje fråga det förslag som erhåller majoritet. Vid lika röstetal avgör lotten.

§ 8. Styrelse

Mom.1. Föreningens angelägenheter handläggs av en styrelse, bestående av en ordförande och ytterligare minst sju (7) ledamöter.
Ordföranden utses för ett år i taget.
Övriga ledamöter utses för två år i sänder. Val sker vartannat år för minst tre av ledamöter i taget så att i princip halva styrelsen byts åt gången.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör och övriga funktionärer som styrelsen bedömer ändamålsenligt.
Styrelsen utser firmatecknare inom styrelsen.
Styrelsen har rätt att till styrelsen adjungera personer, som kan delta i styrelsens arbete men inte i dess beslut.

Mom.2. FOT:s styrelse handhar verksamheten i enlighet med FOT:s stadgar och av medlemsmöten fattade beslut. Styrelsen är, då medlemsmöte inte är samlat, FOT:s högsta beslutande organ. Styrelsen har beslutanderätt då minst hälften av styrelsen är samlad. Som styrelsens beslut gäller det förslag som fått flest röster. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Mom.3. Arbetsutskottet utgörs av ordförande, sekreterare och kassör. Arbetsutskottet kan besluta i vissa ärenden, som dock måste godkännas av styrelsen vid nästkommande styrelsemöte.

§ 9. Revision

För att granska FOT:s räkenskaper och förvaltning väljs på årsmötet två revisorer jämte minst en revisorsersättare.
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.
Föreningens räkenskaper med tillhörande handlingar samt styrelsens förvaltningsberättelse med vinst- och förlusträkning för det senaste räkenskapsåret skall i god tid före årsmötet överlämnas till de utsedda revisorerna för granskning.
Revisorerna skall till årsmötet avge skriftlig berättelse över sin granskning samt tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 10. Stadgeändring

Stadgeändring antas efter beslut vid årsmöte/extra årsmöte. Ärendet ska anges i kallelsen och förslaget bifogas kallelsen. Ändringen kräver minst 2/3 majoritet på ett möte. Eller likalydande beslut med enkel majoritet på två varandra följande möten, varav ett ska vara årsmöte/extra årsmöte.

§ 11. Föreningens upplösning

Mom.1. Föreningen upphör när ett årsmöte så beslutar med bifall av minst två tredjedelar av de röstande eller automatiskt om ingen verksamhet förekommit under minst två år.

Mom.2
. Om föreningen upphör, skall alla tillgångar överföras till fond för välgörande ändamål.